Privacy verklaring

Privacy verklaring Join Juridische Diensten
Join beschouwt privacy als een groot goed. Bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dan ook van groot belang. Join kan haar bedrijfsactiviteiten echter niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook op een wijze conform de vereisten uit de privacyregelgeving en op een wijze waarop Join de bescherming van de privacy kan waarborgen.

In deze privacy verklaring leggen wij uit waarom wij gegevens verzamelen, wat wij doen met deze gegevens en hoe wij voor de beveiliging van uw gegevens zorgdragen.

Persoons- en andere gegevens
Om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, maakt Join gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij een identiteit kunnen vaststellen, zoals voor- en achternaam, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
Naast de persoonsgegevens gebruikt Join ook andere gegevens om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Te denken is dan aan financiële gegevens (zoals inkomsten, bezittingen en schulden), bankgegevens, technische gegevens (zoals IP-adres) en gegevens over contactmomenten met ons kantoor (zoals gespreksnotities en e-mails).

Verantwoordelijkheid
Join is verantwoordelijk voor het verwerken, bewaren en wissen van uw persoons- en andere gegevens. 

Van wie verzamelt Join gegevens
Join verzamelt en gebruikt gegevens van diverse partijen en personen:

 1. Gegevens van de schuldenaar.
 2. In het geval het een huishoudelijke schuld betreft, kan Join ook gegevens van uw partner verzamelen en gebruiken. 
 3. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen door een derde (zoals een schulddienstverlener, bewindvoerder of advocaat), verzamelt  en gebruikt Join ook van deze persoon contactgegevens. 
 4. In het geval van een minderjarige schuldenaar, verzamelt en gebruikt Join de gegevens van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Welke gegevens verzamelt Join
Om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, verzamelt Join diverse persoons- en andere gegevens.
Van de schuldenaar kan Join de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam / bedrijfsnaam             - gegevens m.b.t. de schuld
 • woon- en/of verblijfadres / kantooradres       - inkomsten / bezittingen / schulden
 • e-mailadres                                                   - gezinssituatie
 • telefoonnummer                                            - bankgegevens
 • BSN nummer                                                 - IP-adres
 • Geboortedatum                                             - gespreksnotities
 • KvK gegevens                                               - uw brieven / e-mails

Hoe verzamelt Join gegevens
Join kan op verschillende manieren in het bezit komen van uw gegevens:

 1. Verstrekking van de gegevens door u zelf (zoals door persoonlijke verstrekking of via onze website);
 2. Verstrekking van de gegevens door cliënten van Join;  
 3. Verstrekking door (openbare) dataleveranciers, zoals Kamer van Koophandel, Kadaster en het centraal insolventieregister;
 4. Eigen waarneming door Join.

Waarom verzamelt Join gegevens
Volgens de cliënt van Join heeft u nog een openstaande schuld en de cliënt heeft Join ingeschakeld om betaling of een andere oplossing te bewerkstelligen. Om met u in contact te kunnen treden, heeft Join uw persoonsgegevens nodig. Join kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. om het facturatieproces en debiteurenbeheer voor onze cliënten uit te kunnen voeren;
 2. om incasso opdrachten van door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen uit te kunnen voeren;
 3. om op basis van actuele en historische gegevens (bijvoorbeeld uit eerdere incasso) een risicoprofiel vast te stallen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;

Om te komen tot een betalingsregeling of om cliënten te kunnen adviseren over uitstel van betaling vraagt Join u om een overzicht van inkomsten en uitgaven en uw gezinssituatie. Met deze gegevens kan Join een correcte beoordeling van uw verzoeken uitvoeren.

Hoe waarborgen wij uw privacy
Join beschermt uw gegevens door middel van diverse beveiligingsmaatregelen en deelt uw gegevens niet met derden*. Join draagt er zorg voor dat niemand zomaar bij uw gegevens kan komen, zowel fysiek als digitaal.

Join houdt en verricht haar administratie in een afgesloten ruimte, die niet voor derden toegankelijk is. Zodra uw gegevens niet meer bewaard hoeven te worden, worden deze fysieke gegevens vernietigd door een daartoe erkend bedrijf.

Voor wat betreft digitale opslag van uw gegevens, maakt Join gebruik van een beveiligde omgeving. Daarboven worden uw gegevens afgeschermd door toegangscontroles met meerdere wachtwoorden, die regelmatig worden aangepast.

*uitzonderingen in volgende paragraaf

Deelt Join wel gegevens
Een aantal gegevens deelt Join wel. Join deelt gegevens met haar cliënt, met een gerechtsdeurwaarder, met de rechtbank en/of met uw gemachtigde (zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder).

Join houdt haar client op de hoogte van de voortgang van de zaak en communiceert daarin de vragen die u heeft gesteld, de voorstellen die u heeft gedaan, de opmerkingen die u heeft geplaatst en de betalingen die u heeft gedaan.

In het geval Join een ambtshandeling moet laten uitvoeren (bijvoorbeeld een dagvaarding of een beslaglegging), gebeurt dit door de gerechtsdeurwaarder. Om dergelijke handelingen uit te voeren, heeft de gerechtsdeurwaarder inzicht in uw gegevens en omtrent de schuld nodig.

In het geval een zaak voor de rechter gebracht moet worden, geldt er een wettelijke plicht in de dagvaarding uw persoonsgegevens, de gegevens over de schuld en verdere correspondentie op te nemen. Deze informatie deelt Join met de rechtbank.

Hoe lang bewaart Join uw gegevens
Join bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast verwijdert Join uw gegevens als deze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Wat zijn uw rechten
Als  schuldenaar heeft u recht om Join te vragen welke gegevens Join van u heeft geregistreerd. Na deugdelijke identificatie zal Join aan u inzage verstrekken in de door haar geregistreerde gegevens.
Het is belangrijk dat uw gegevens correct zijn. U mag Join daarom altijd verzoeken uw gegevens aan te vullen en/of aan te passen. Join heeft het recht de door u opgegeven aanvullingen en/of aanpassingen te verifiëren.
U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens. Er dient dan sprake te zijn van bijzondere persoonlijke en zwaarwegende redenen. Het verzoek dient u schriftelijk gemotiveerd in te dienen. Join zal dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken en beoordelen, maar heeft vaak toch de bevoegdheid uw gegevens te gebruiken.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Join zorgt dat deze privacy verklaring actueel en conform geldende wetten en regels is opgesteld. Join heeft altijd het recht deze privacy verklaring zonder kennisgeving aan te passen.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met JOIN Incasso B.V., Waardgelder 15, 3905 TH Veenendaal, info@joinincasso.nl, 0318-823 434.