Incasso

Incasso

Geen gedoe met achterstallige betalingen. Je facturen zonder problemen betaald krijgen, wij maken het voor jou in orde.

“Onze debiteurenportefeuille liep behoorlijk op. Met Join Incasso als sparring- en incassopartner zijn de debiteurenposten nu weer onder controle”

Wanneer jij er alles aan hebt gedaan om je factuur/facturen betaald te krijgen, maar je klant gaat desondanks niet tot betaling over, staan wij je graag bij om je klant alsnog te bewegen tot betaling over te gaan. Alvorens tot incasso over te gaan, beoordelen wij of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Zonodig zorgen wij dat dit alsnog gebeurt. Daarna sommeren wij jouw klant, de schuldenaar, tot betaling van de factuur/facturen, vermeerderd met rente en incassokosten. Hiervoor maken wij gebruik van zowel traditionele als moderne communicatiemiddelen, zoals brieven, e-mail en telefoon, maar ook huisbezoek en via persoonlijk bericht via sociale media. Dit alles om in contact te komen met de schuldenaar en op die manier betalingsafspraken te maken en de zaken op te lossen. Onze benadering is flexibel en afhankelijk van jouw wensen, hoogte van de vordering en achtergrond van de schuldenaar. Of het nu gaat om incasso in Utrecht (incasso Veenendaal, incasso Ede, incasso Barneveld, incasso Rhenen) of incasso Friesland (incasso Sneek, incasso Joure, incasso Lemmer, incasso Heerenveen), wij zijn altijd dichtbij.

Mochten deze activiteiten niet tot het gewenste (betalings)resultaat leiden, dan bieden wij de mogelijkheid een procedure bij de (kanton)rechter te starten. Met een uitspraak van de rechter ontstaan meer middelen om betaling af te dwingen. De gerechtsdeurwaarder brengt dan een dagvaarding uit aan de schuldenaar, waarna wij de procedure bij de kantonrechter inhoudelijk voeren. Na de uitspraak van de rechter, reikt de gerechtsdeurwaarder het vonnis uit en als betaling dan nog uitblijft, geven wij de gerechtsdeurwaarder opdracht beslag te leggen (bijv. op inkomen, op een bankrekening of op auto's en inboedel).

Tijdens de uitvoering houden wij je desgewenst door zaakspecifieke terugkoppeling of rapportages op de hoogte van de voortgang van jouw zaken.

Rente en incassokosten
Join Incasso vordert alleen bedragen die wettelijk zijn bepaald van schuldenaren. Bij het vorderen van rente gaan wij na of de vordering zich richt tegen een particulier of bedrijf en of er contractuele afspraken zijn omtrent te betalen rente. Afhankelijk hiervan berekenen wij de wettelijke rente, de wettelijke handelsrente of de contractuele rente. Kijk hier voor de actuele rentehoogte.

Ook wat betreft te berekenen incassokosten gaan wij eerst na of de vordering zich richt tegen een bedrijf of particulier.
Voor particulieren is de Wet Incassokosten (WIK) zonder uitzondering van toepassing. Deze wettelijke regeling schrijft voor onder welke voorwaarden incassokosten mogen worden doorbelast en hoe hoog deze kosten mogen zijn. Het is niet toegestaan hier in het nadeel van de schuldenaar van af te wijken. Een overzicht van de te berekenen incassokosten vind je hier.
Voor bedrijven gaan wij normaal ook uit van de WIK. Bij overeenkomsten ussen bedrijven, mag hiervan echter worden afgeweken als partijen dit overeenkomen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden. Als (in redelijkheid) andere incassokosten dan de WIK zijn overeengekomen, conformeren wij ons hieraan.