Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 JOIN Incasso B.V.
JOIN Juridische Diensten, JOIN Incasso, JOIN Debiteurenbeheer, JOIN Administratie en Cash ME zijn handelsnamen van JOIN Incasso B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Veenendaal aan het adres Waardgelder 15, hierna te noemen Join, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75884321.

1.2 Opdrachtgever
De (rechts)persoon die met Join een overeenkomst heeft gesloten of Join verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

1.3 Opdrachtnemer
Join.

1.4 Debiteur
De schuldenaar van opdrachtgever.

1.5 Werkzaamheden
Incassowerkzaamheden, debiteurenbeheer, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van rolzittingen en alle daarmee verband houdende activiteiten.

1.6 Geïncasseerde bedragen
Die bedragen die na opdrachtverlening aan Join door, voor of ten behoeve van schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan Join, opdrachtgever of een derde wordt voldaan. Betaling in natura of andere in plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.

2. Algemene bepalingen
2.1 Toepassing
De Algemene Voorwaarden van Join zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Join partij is, op alle diensten die zij levert, alsmede op alle aanbiedingen die zij doet.

2.2 Bedingen
Bedingen die van de Algemene Voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.3 Andere Algemene Voorwaarden
Join verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van opdrachtgever en opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van haar eigen Algemene Voorwaarden voor alle tussen Join en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.4 Wijzigingen
Join behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of deels te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend rekenend vanaf de dag dat betrokkenen op de hoogte zijn gebracht van de wijzigingen of aanvullingen, tenzij de betrokkene binnen één maand daarna aangetekend bezwaar maakt. Uitgezonderd prijswijzigingen blijven alsdan deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2.5 Wijziging naam, rechtsvorm of eigenaar
De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing indien Join geheel of deels van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Join, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door Join worden herroepen of gewijzigd.
Toezending van een offerte of het doen van een aanbod verplicht Join niet tot acceptatie van een opdracht. Join behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Aanvaarding opdracht
Een aan Join verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met uitvoering van de opdracht. Join is in ieder geval aangevangen als zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Uitvoering overeenkomsten
4.1 Werkzaamheden
De opdracht, werkzaamheden en eventuele rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgegevens
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij/zij alle relevante opdrachtgegevens overlegt aan Join, zodat Join haar activiteiten op basis van juiste en volledige informatie kan uitvoeren.

4.3 Machtiging handelingen
Door opdrachtverstrekking machtigt opdrachtgever Join in zijn/haar naam alle benodigde Incasso-, gerechtelijke en/of ambtshandelingen te verrichten die naar het oordeel van Join noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder onder andere begrepen het treffen van betalingsregelingen, het in ontvangst nemen van gelden en het als gemachtigde optreden tijdens gerechtelijke procedures.

4.4 Inspanning en resultaat
Join zal ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten zich naar beste vermogen inspannen ter incassering van de vordering. Join heeft met betrekking tot het welslagen van een opdracht een inspanningsverplichting en kan nimmer aansprakelijk zijn voor het (niet) behalen van enig resultaat.

4.5 Verhalen kosten
Join zal er bij de behandeling van een opdracht naar streven dat de gepaard gaande kosten op schuldenaar worden verhaald, zulks voor zover de wet- en regelgeving en eventuele (executoriale) titels dit toestaan.

4.6 Derden
Join is te allen tijde gerechtigd om derden, zoals een gerechtsdeurwaarder of advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtshandelingen, het waarnemen van rolzittingen, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het ten uitvoer leggen van (executoriale) titels. De kosten van derden worden door Join doorbelast aan opdrachtgever.

4.7 Reclame
Reclames met betrekking tot door Join verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door opdrachtgever per aangetekende brief, binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt, aan Join kenbaar te zijn gemaakt.
Bij gebreke hiervan zal iedere actie of rechtsvordering tegen Join vervallen danwel niet ontvankelijk zijn, behoudens door opdrachtgever aan te tonen overmacht.

5. Opschorting en beëindiging overeenkomsten
5.1
Join is gerechtigd overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien:
a. opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement wordt verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen;
c. na het sluiten van de overeenkomst aan Join omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal kunnen voldoen.

5.2 Aanvullende gegevens
Indien Join voor de uitvoering van de overeenkomst aanvullende gegevens en/of bescheiden nodig heeft die door opdrachtgever dienen te worden verstrekt, is zij gerechtigd bij tekortkoming in de aanlevering, uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de bendoigde aanvullende gegevens en/of bescheiden alsnog door of namens opdrachtgever zijn aangeleverd.

5.3 Nakoming niet redelijk of onmogelijk
Join is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kunnen worden gevraagd.

5.4 Opschorting door opdrachtgever
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd gedurende een onder artikel 5.1 of 5.2 genoemde opschorting van werkzaamheden haar betalingsverplichting op te schorten.

5.5 Schadevergoeding
Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel schept nimmer een recht van schadevergoeding jegens Join. Join behoudt zich daarentegen steeds het recht op schadevergoeding van opdrachtgever.

5.6 Afwikkeling
Ook na beëindiging van de overeenkomst is Join gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde zaken met inachtneming van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden uit te voeren tot en met de dag van afwikkeling.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Inspanning en resultaat
Join heeft met betrekking tot het welslagen van een opdracht een inspanningsverplichting en kan nimmer aansprakelijk zijn voor het (niet) behalen van enig resultaat.

6.2 Onjuistheid en onvolledigheid informatie
Join is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij is Join nimmer gehouden de verstrekte informatie op juistheid te controleren.

6.3 Onderzoek en recherche
Join is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen.

6.4 Derden
Join is nimmer aansprakelijk voor schade welke opdrachtgever lijdt door of vanwege Join ingeschakelde derden.

6.5 Aanspraken van derden
Opdrachtgever is gehouden Join te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in behandeling nemen en incasseren van de aangeboden vordering.

6.6 Adviezen en werkzaamheden
Join is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegevens adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat sprake is van opzet of grove schuld.

6.7 Indirecte en gevolgschade
Join is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

6.8 Overmacht
In het geval van overmacht is Join niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Join onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Join of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Join het recht om de uitvoering van de opdracht met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Join in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

6.9 Buitenlandse valuta
Join is in geval van Incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor koersverlies en omrekenverschillen.

7. Voorschot
7.1 Voorschot
Join is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht een voorschot te verlangen ter dekking van de gemaakte en te maken kosten en nadere actie op te schorten, in afwachting van de ontvangst van het gevraagde voorschot. Het voorschot wordt bij afwikkeling van de opdracht met opdrachtgever verrekend.

7.2 Saldering
In geval voor opdrachtgever meerdere opdrachten in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in de ene opdracht ten gunste van opdrachtgever aangemerkt als voorschot ter dekking van gemaakte of te maken kosten en/of te betalen voorschotten in de andere ten behoeve van opdrachtgever in behandeling zijnde opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Tarieven
8.1 Basisvergoeding
In zaken tot een financiële waarde van € 250,- waarin Join een dossier moet aanleggen en gegevens in haar administratie dient te verwerken, wordt opdrachtgever GEEN basisvergoeding verschuldigd.
In zaken met een financiële waarde van meer dan € 250,- waarin Join een dossier moet aanleggen en gegevens in haar administratie dient te verwerken, wordt opdrachtgever basisvergoeding van € 15,- verschuldigd.

8.2 Provisie
Voor incassowerkzaamheden zal Join over de daadwerkelijk ontvangen bedragen, ongeacht of de bedragen door Join, door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangewezen derde zijn ontvangen, de volgende provisie in rekening brengen:
Over de eerste € 2.500,-                                 15%
Over het meerdere tot € 5.000,-                      10%
Over het meerdere tot € 10.000,-                    5%
Over het meerdere tot € 200.000,-                 1%
Over het meerdere                                          0,5%
Zulks met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,-.

8.3 Rechtskundige bijstand, juridisch advies
Voor kosten van rechtskundige bijstand en/of juridisch advies en juridische werkzaamheden, waaronder redactie van conclusies tijdens gerechtelijke procedures en het bijwonen van rolzittingen, zal Join aan opdrachtgever een honorarium van € 105,- per uur in rekening brengen, te vermeerderen met alle kosten van derden, zoals kosten van advocaten en gerechtsdeurwaarders alsmede gerechtelijke kosten en kosten van transport en opslag.

8.4 Oninbare vorderingen
Voor alle zaken waarin een vordering oninbaar blijkt te zijn, brengt Join aan opdrachtgever de gemaakte kosten alsmede het voor haar verrichte werkzaamheden verschuldigde honorarium in rekening.

8.5 Verschotten
De verschotten die Join tijdens of voor de uitvoering van enige opdracht aan derden heeft betaald, worden naast de genoemde tarieven voor de behandeling doorberekend aan opdrachtgever.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

9. Betaling
9.1 Termijn
Betaling door opdrachtgever dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de declaratie op een door Join aangewezen bankrekening. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse en einddeclaratie. Join is gerechtigd de afgifte van onder haar rustende bescheiden op te schorten tot de declaratie is voldaan.

9.2 Rente en kosten
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever wordt alsdan een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de declaratie.
Voorts wordt opdrachtgever alsdan vergoeding van de volgens de wet- en regelgeving geldende vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

9.3 Verrekening
Join is gerechtigd om door opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met de door Join in opdracht van opdrachtgever geïnde gelden.

9.4 Reclame
Reclames naar aanleiding van declaraties van Join dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij Join te zijn ingediend. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn ter zake geldende betalingsverplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Auteursrecht
Join behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor ter zake door haar verstrekte exploten, dagvaardingen, berekeningen, rapporten, adviezen, overeenkomsten enz. Deze rechten blijven te allen tijde aan Join toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

10.2 Niet nakoming
Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, verbeurt opdrachtgever een boete van € 1.000,00 (zegge duizend euro) per overtreding, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

11. Toepasselijk recht
11.1 Nederlands recht
Op de rechtsverhouding tussen Join en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bevoegde rechtbank
Alle geschillen voortvloeiende uit met Join gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.